Cấu trúc dữ liệu và thuật toán

Giới thiệu cấu trúc dữ liệu và thuật toán

Trong phần này, chúng ta sẽ biết các cấu trúc dữ liệu danh sách liên kết, stack, queue, tree, graph cùng với một số thuật toán thông dụng thường dùng trên các kiểu dữ liệu này. Các ví dụ được viết bằng ngôn ngữ C tuy nhiên khi các bạn sử dụng các ngôn ngữ khác cũng có thể hiểu được dễ dàng.