C cơ bản

Giới thiệu ngôn ngữ C
Ngôn ngữ C do ngôn ngữ lập trình thủ tục và ngôn ngữ biên dịch được phát triển từ năm 1972 để tạo các chương trình cho Unix.
Kiểu dữ liệu
Kiểu dữ liệu trong C bao gồm kiểu số nguyên, kiểu số nguyên không dấu, kiểu số thực và kiểu struct. Mỗi kiểu có số lượng byte để lưu trữ khác nhau. Trên máy 64-bit thì thường theo thứ tự là char (1 byte), short (2 bytes), int (4 bytes), long và long long (8 bytes).
Phép toán số học và logic
Phép toán số học trong C bao gồm cộng, trừ, nhân, chia, lấy phần dư và toán tử ++, --. Các phép toán so sánh trả về giá trị logic là đúng (true) hoặc sai (false).
Thao tác với bit
Phép toán thao tác với bit trong C bao gồm AND bit, OR bit, XOR bit, NOT bit, SHIFT LEFT bit và SHIFT RIGHT bit.
Hàm printf
Để in số nguyên: %d là số (digit), %u là kiểu không dấu (unsigned), %l là kiểu long. Ký tự \n in một dòng mới (new line).
Mảng
Mảng là một danh sách các phần tử liên tiếp nhau cùng kiểu dữ liệu. Mảng tĩnh có số lượng phần tử không thay đổi lúc biên dịch chương trình. Trong C các phần tử của mảng được đánh số từ 0.
Câu lệnh điều khiển
Câu lệnh điều khiển bao gồm các câu lệnh if, if-else, for, while, do-while, switch-case. Sử dụng câu lệnh if để thực thi một câu lệnh nếu một điều kiện logic là true.
String
String trong C là mảng các ký tự kết thúc bằng ký tự NULL.
Con trỏ
Con trỏ là địa chỉ của ô nhớ. Khai báo như sau 'Kiểu dữ liệu nó trỏ tới * <tên con trỏ>;' Toán tử một ngôi '&' đặt trước một biến sẽ lấy địa chỉ của biến đó.
Con trỏ (tiếp)
Khai báo con trỏ với hằng số, con trỏ NULL, con trỏ void và con trỏ hàm. Khai báo từ khóa const trước kiểu dữ liệu cho biết đó là khai báo con trỏ được trỏ đến giá trị không đổi.
Function
Hàm số trong C có tên, tham số và giá trị trả về. Sẽ thực thi đoạn code bên trong hàm khi chúng ta gọi nó. Truyền tham số theo giá trị thì hàm sẽ tạo ra một biến mới và sẽ hủy biến này khi hàm thực thi xong.
Struct
Struct trong C là một nhóm của các thành viên, mỗi thành viên có một kiểu dữ liệu khác nhau. Để bỏ với từ khóa struct khi mô tả struct chúng ta nên sử dụng từ khóa typedef.
Ép kiểu
Ép kiểu là khi gán dữ liệu này vào dữ liệu khác mà có hai kiểu là khác nhau. Có hai kiểu là ép kiểu lúc gán và ép kiểu tường minh.
Hàm đệ quy
Hàm đệ quy là hàm gọi chính nó nhưng nhưng mỗi lần gọi lại là những tham số khác nhau.