Giới thiệu ngôn ngữ PHP

Giới thiệu PHP

Ngôn ngữ PHP tạo bởi ông Rasmus Lerdorf với phiên bản đầu tiên năm 1994. Vào năm 2015, phiên bản PHP 7 đã ra mắt. Giới thiệu một chút về PHP:

 • PHP viết tắt của “PHP: Hypertext Preprocessor”.
 • PHP là ngôn ngữ server side được nhúng trong mã HTML.
 • Nó có thể tương tác với hầu hết cơ sở dữ liệu như MySql, Postgress, Oracle.
 • PHP là ngôn ngữ script.
 • Ngôn ngữ này cũng hổ trợ nhiều protocol như POP3, IMAP. Nên có thể dễ dàng cấu hình để gửi email với PHP.
 • Cú pháp của PHP giống C và nhưng dễ sử dụng hơn.
 • Ngôn ngữ PHP là ngôn ngữ rất phổ biến để phát triển website. Trong đó Wordpress là chương trình quản trị nội dung được viết trên ngôn ngữ PHP.

Tính chất của PHP

Ngôn ngữ PHP có các tính chất sau:

 • Đơn giản
 • Hiệu quả
 • Nhanh
 • Bảo mật

Đặt biệt PHP hổ trợ lập trình hướng đối tượng đầy đủ.

Hello World

Hãy mở một file index.php và ghi vào nội dung như sau:

1
2
3
<?php
// index.php
echo "Hello World";

Có thể chạy trên localhost thì website sẽ hiện ra dòng chữ Hello World.

Giải thích mã nguồn:

 • <?php là open-tag (tag mở) để bắt đầu viết câu lệnh PHP. Tag đóng lại là ?>. Nhưng ở đây không dùng tag đóng nghĩa là code php được viết đến cuối file.
 • Open tag khác ít được dùng hơn là short open tag hay <? (open) và ?> (close). Muốn sử dụng tag này phải chỉnh lại cấu hình PHP trong file php.ini.
 • Comment một dòng trong PHP được bắt đầu bằng // hoặc #. Comment nhiều dòng sử dụng giống C là /**/.
 • echo là câu lệnh in ra string trong PHP.

Chạy Hello World với command line

PHP cũng có thể chạy command line với cách php <tên file>. Ví dụ khi chạy php index.php với nội dung như trên thì sẽ in ra “Hello world”.

Xem thêm các câu lệnh khác của PHP với php --help.