LIMIT

Giới hạn số lượng với LIMIT

Khi muốn giới hạn số lượng chúng ta sẽ dùng toán tử LIMIT <số lượng>.

Ví dụ chúng ta muốn tìm hai học sinh có điểm số lớn nhất bằng cách lấy số lượng học sinh. Sau đó sắp xếp theo điểm số giảm dần và lấy số lượng là 2.

1
2
3
4
SELECT name, score 
 FROM students 
 ORDER BY score DESC 
 LIMIT 2;

Kết quả sẽ là:

+------------------------+-------+
| name          | score |
+------------------------+-------+
| Phan Thanh Bình    |  9.5 |
| Nguyễn Ngọc Tuấn    |  8.9 |
+------------------------+-------+

Lấy số lượng từ một vị trí trở đi

Chúng ta sẽ tìm 2 học sinh có điểm số lớn thứ hai và thứ ba sẽ là:

1
2
3
4
SELECT name, score 
 FROM students 
 ORDER BY score DESC 
 LIMIT 1, 2;

Kết quả sẽ là:

+------------------------+-------+
| name          | score |
+------------------------+-------+
| Nguyễn Ngọc Tuấn    |  8.9 |
| Nguyễn Quang Vinh   |  8.3 |
+------------------------+-------+

Lúc này sẽ có dạng LIMIT <vị trí> <số lượng>. Vị trí (offset) sẽ tính bắt đầu từ 0.