Biểu thức trong SQL

Biểu thức số học

Biểu thức số học tương tự các ngôn ngữ lập trình bao gồm + cộng, - trừ, * nhân, / chia và % lấy phần dư.

Biểu thức so sánh

Biểu thức so sánh trả về kết quả TRUE hoặc FALSE.

Toán tử Giải thích
= So sánh bằng nhau
!= hoặc <> So sánh khác nhau
> So sánh lớn hơn
< So sánh nhỏ hơn
>= So sánh lớn hơn hoặc bằng
<= So sánh nhỏ hơn hoặc bằng

Biểu thức logic

Sau đây là các biểu thức logic thường dùng trong ngôn ngữ SQL.

Toán tử Giải thích
AND hoặc && Toán tử AND logic
OR hoặc || Toán tử OR logic
XOR Toán tử XOR logic
NOT Toán tử NOT logic
IS Tương đương với =
IS NOT Tương đương với !=
IS NULL Có phải là giá trị NULL
IS NOT NULL Không phải là giá trị NULL
IN(value1, value2, ...) Giá trị nằm trong các giá trị value1, value2,…
BETWEEN ... AND ... Giá trị ở giữa khoảng BETWEEN và END
LIKE So sánh regular expresion