Thông tin table

Xem thông tin trên PostgreSQL

Để xem tất cả các table trong database đang sử dung:

1
\d

Nội dung hiển thị ra

        List of relations
 Schema |   Name    |  Type  | Owner  
--------+-----------------+----------+----------
 public | students    | table  | postgres
 public | students_id_seq | sequence | postgres

Để xem thông tin table students sử dụng

1
\d students

Nội dung hiển thị ra:

                   Table "public.students"
 Column  |     Type     | Collation | Nullable |        Default        
------------+------------------------+-----------+----------+--------------------------------------
 id     | integer        |      | not null | nextval('students_id_seq'::regclass)
 name    | character varying(255) |      |     | 
 class_name | character varying(255) |      |     | 
Indexes:
  "students_pkey" PRIMARY KEY, btree (id)