Tham số dòng lệnh

Tham số của hàm main

Hàm main có thể nhận tham số khi chạy chương trình. Hàm main với tham số được mô tả như sau:
int main(int argc, char *argv[])
Trong đó argc là số lượng các tham số, argv là mảng các tham số.

Kiểm tra các tham số như sau

1
2
3
4
5
6
7
#include <stdio.h>
int main(int argc, char* argv[]) {
  printf("Number of arg: %d\n", argc);
  for (int i = 0; i < argc; i++) {
    printf("%s\n", argv[i]);
  }
}

Chạy chương trình trên linux:
./a.out test my argument
Sẽ in ra:

Number of arg: 4
./a.out
test
my
argument