Ngôn ngữ lập trình C

Giới thiệu ngôn ngữ lập trình C

Ngôn ngữ lập trình C do ông Dennis Ritchie phát triển từ năm 1972 để tạo các chương trình cho Unix. Tới những năm 1980 thì ngôn ngữ C trở nên rất phổ biến. Một ví dụ điển hình là hệ điều hành Unix được phát triển bởi ngôn ngữ C.

C là một ngôn ngữ lập trình thủ tục (procedural programming). Trình biên dịch được thiết kế tương đối đơn giản để cung cấp quyền truy cập cấp thấp vào bộ nhớ và có thể ánh xạ hiệu quả tới tập lệnh máy tính.

C là một ngôn ngữ được biên dịch - có nghĩa là để chạy được, cần có trình biên dịch (ví dụ: GCC/G++, clang hoặc Visual Studio C/C++) lấy mã nguồn mà chúng ta đã viết, xử lý mã nguồn để tạo một file thực thi.

Các bài hướng dẫn lập trình ngôn ngữ C được chia ra thành hai phần: