Kiểu enum

Kiểu enum

Kiểu enum là một kiểu trong C. Nó chủ yếu được sử dụng để gán một danh sách nhãn (label) cho các hằng số, các nhãn này sẽ làm cho chương trình của chúng ta dễ đọc hơn.

1
2
3
4
5
6
7
8
enum Days { SUN = 1, MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT };

enum Days today;
today = MON;

if (today == MON) {
  printf("Today is monday");
}

Các nhãn trong kiểu enum sẽ được gán bắt đầu từ 0 và tăng dần lên một. Chúng ta cũng có thể gán các giá trị cho các nhãn này, và chúng sẽ tự động tăng lên một.

1
2
3
4
5
enum Days {SUN = 1, MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT};

printf("Monday is %d\n", MON); // -> Monday is 2
printf("Tuesday is %d\n", TUE); // -> Tuesday is 3
printf("Wednesday is %d\n", WED); // -> Wednesday is 4