Giới thiệu

Giới thiệu

Các tính chất cơ bản của ngôn ngữ Javascript:

 • Có một chuẩn chung tên là ECMAScript. Nhưng mỗi Engine lại hổ trợ ở các mức độ khác nhau.
 • Phiên bản thường được sử dụng là ECMAScript 6 viết tắt là ES6.
 • Phiên bản ES6 ra đời năm 2015 nên cũng gọi là ES2015.
 • Và mỗi năm sẽ có một phiên bản mới, và sẽ đặt chúng theo năm.
 • Phiên bản mới nhất là ES2020.

Phiên bản ES2015 là phiên bản có nhiều thay đổi so với trước đó bao gồm:

 • Hổ trợ viết class
 • import, export
 • Khai báo biến với letconst
 • Hàm mũi tên (arrow function)
 • for...of
 • Template string
 • Promise
 • Giá trị mặc định của hàm số
 • rest/spread operators (toán tử ba chấm)

Phiên bản ES2017 hổ trợ một tính năng của lập trình bất đồng bộ:

 • Sử dụng từ khóa asyncawait

Chương trình Hello World đầu tiên

Đây là chương trình đầu tiên:

1
console.log('Xin chào');

Giải thích ví dụ

Để in ra dòng lệnh debug ra màn hình thì chúng ta thường sử dụng câu lệnh console.log. Trên trình duyệt câu lệnh này sẽ được in ra khi bật chế độ developer (bằng phím F12). Hoặc trong NodeJs command line thì sẽ in ra màn hình.

Trên trang web này có sẵn công cụ JS editor. Đây là công cụ sẽ chạy mã Javascript sử dụng Javascript Engine ngay trên trình duyệt.

Để chạy NodeJs command line thì chúng ta cần cài đặt đặt NodeJs trước. Sau đó chúng ta viết file index.js có nội dung như ví dụ ở trên. Cuối cùng là chạy file js với dòng lệnh node index.js.

Nhúng Javascript trong ngôn ngữ HTML

Chúng ta có thể viết code Javascript rồi nhúng vào HTML thông qua tag <script>. Ví dụ sau sẽ viết script sử dụng hàm alert sẽ hiện lên một thông báo trên trình duyệt.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>Page Title</title>
 <meta charset="utf-8">
</head>
<body>
 <h1>Chạy JS trên trình duyệt</h1>
 <script>alert("Chào cả nhà")</script>
</body>
</html>

Viết file index.html có nội dung như trên rồi hãy mở lên bằng trình duyệt như Chrome hoặc Firefox. Hoặc chúng ta cũng có thể chạy ví dụ trên với công cụ HTML editor.