Toán tử (phần 2)

Toán tử delete

Sử dụng toán tử delete để xóa một object, một thuộc tính của object hoặc một index của mảng. Khi xóa thành công thì câu lệnh trả về true, còn không thì trả về false.

1
2
3
delete objectName; // xóa một object
delete objectName['prop']; // xóa một thuộc tính của object
delete arrayName[0]; // xóa phần tử đầu tiên của mảng.

Trong trường hợp xóa phần tử của mảng, phần tử đó vẫn truy cập được và trả về giá trị undefined.

1
2
3
4
var fruits = ['apple', 'banana', 'orange'];
delete fruits[0];
console.log(fruits[0]); // undefined
console.log(0 in fruits); // false

Toán tử in

Toán tử in trả về true nếu object có thuộc tính đó. Trong trường hợp là mảng thì kiểm tra index đó có thuộc mảng hay không.

1
2
3
4
5
6
var trees = ['redwood', 'bay', 'cedar', 'oak', 'maple'];
0 in trees;    // returns true
3 in trees;    // returns true
6 in trees;    // returns false
'bay' in trees;  // returns false (vì chỉ kiểm tra index)
'length' in trees; // returns true (length là thuộc tính của mảng)

Toán tử instanceof

Toán tử instanceof xác định xem một object có thuộc về một kiểu nào đó hay không.

1
2
3
4
var theDay = new Date(2020, 1, 17);
console.log(theDay instanceof Date); // true
console.log(theDay instanceof Object); // true
console.log(theDay instanceof Array); // false

Toán tử typeof

Toán tử typeof trả về kiểu của object đó. Toán tử sẽ trả về một trong các kết quả sau đây: function, string, number, object, undefined, boolean, bigintsymbol.

Trong đó typeof nulltypeof của một mảng đều trả về object.

1
2
3
4
5
6
7
typeof (function() {}); // function 
typeof 1; // number
typeof null; // object
typeof true; // boolean
typeof []; // object
typeof {}; // object
typeof undefined; // undefined

Toán tử void

Toán tử void sẽ ép giá trị của biểu thức trả về undefined. Ví dụ hay sử dụng nhất là sử dụng trong thẻ <a> như sau

1
<a href="javascript:void(0)">Bấm vào link nhưng không có gì xảy ra</a>