Javascript

Thuở sơ khai ngôn ngữ Javascript để được tạo ra để tạo nên các hiệu ứng cho trang web. Ngôn ngữ này được nhúng trong HTML và nó sẽ được chạy khi tải trang web. Nó là một phần không thể thiếu của trang web. Ngoài ra Javascript cũng có thể viết để chạy backend trên server thay cho PHP. Và cũng có thể viết ứng dụng điện thoại trên framework như React Native.

Javascript ra đời cùng với sự phát triển của trình duyệt web. Năm 1995, ông Brendan Eich đã phát triển ngôn ngữ lập trình mới để đưa vào trình duyệt Netscape Navigator. Cú pháp ngôn ngữ tương tự Java nhưng thêm vào đó một ít chức năng của lập trình hàm. Mới đầu nó được gọi là LiveScript sau đó vài tháng thì đổi tên lại thành JavaScript.

Vào năm 1995, Microsoft cũng làm một trình duyệt cho riêng mình lấy tên là Internet Explorer. Và công ty cũng tạo ra một ngôn ngữ của riêng mình tương thích với ngôn ngữ JavaScript gọi là JScript.

Sau vài năm phát triển, các trình duyệt mới nổi lên như FireFox, Google Chrome. Và mỗi trình duyệt lại có một Javascript Engine riêng (Javascript Engine là chương trình thông dịch ngôn ngữ Javascript). Google thì đặt tên là V8, FireFox đặt tên là SpiderMonkey (sau này là Quantum), Microsoft phiên bản IE Egde đặt tên là Chakra. Các Javascript Engine đều tuân theo một chuẩn chung được gọi là ECMAScript. Tất cả trình duyệt tranh giành thị phần với nhau, và trình duyệt đạt được ưu thế hiện tại đó là Google Chrome.

Bộ engine V8 của Chrome chạy nhanh và ổn định nên được Ryan Dahl sử dụng để phát triển nên một công cụ là NodeJs. Đây là công cụ để chạy Javascript ở môi trường server, và cũng là công cụ chính để phát triển dự án Javascript.

Loạt bài sau đây sẽ giới thiệu các đặc điểm cơ bản nhất của ngôn ngữ Javascript.