Javascript Object

Tham chiếu và cloning
Khi gán lại object bởi một biến khác thì các biến này đều là tham chiếu tới object thật. Khi thay đổi nội dung của object qua một biến thì các biến còn lại cũng bị ảnh hưởng.
Thuộc tính của Object
Trong mỗi thuộc tính của object ngoài giá trị còn có các cờ sau: writable, enumerable, configurable. Thuộc tính writable nếu là true thì thuộc tính này có thể thay đổi được, nếu không thì nó chỉ là thuộc tính chỉ đọc. Thuộc tính enumerable nếu là true thì đây thuộc tính có thể liệt kê được qua vòng lặp `for...in` hoặc phương thức `Object.keys`, nếu không thì thuộc tính này sẽ không được liệt kê.
Phương thức Get và Set
Nếu không muốn sử dụng phương thức get và set mặc định của object thì chúng ta có thể thay đổi các hàm này. Hàm set được gọi khi ghi giá trị vào thuộc tính, hàm get sẽ chạy khi chúng ta đọc giá trị từ thuộc tính.