PHP nâng cao

Global space và import
Hằng số __NAMESPACE__ là string có nội dung là namespace hiện tại. Global space là nơi lưu trữ các hàm PHP đã định nghĩa từ trước.
Closures
Có một lớp đại diện cho các hàm không tên (anonymous functions) tên là Closures. Trong class này có các hàm để thay đổi context (ngữ cảnh) của hàm được gọi. Thay đổi context cũng có nghĩa rằng thay đổi nội dung con trỏ $this
Exceptions
Exceptions (ngoại lệ) là phương pháp kiểm soát một đoạn code có thể gây ra lỗi thông qua câu lệnh `try...catch`. Định nghĩa các hàm constructor của class Exception trong PHP gồm có message và code.