Câu lệnh điều khiển

Câu lệnh điều khiển if, if-else, while, do-while, for, break, continue, switchgoto tương tự như C. Ngoài ra trong PHP, elseif là từ khóa viết tắt của else if.
Phần này sẽ giới thiệu câu lệnh điều khiển không có trong C.

Câu lệnh foreach

Câu lệnh foreach sẽ lặp các đối tượng trong mảng. Cú pháp là:
foreach (array_expression as $value) {} hoặc
foreach (array_expression as $key => $value)

1
2
3
4
5
6
7
8
<?php
$arr = [1, 2, 3, 4];
// &$value tức là tham chiếu tới giá trị trong mang
foreach ($arr as &$value) { 
  $value = $value * 2;
}
// $arr [2, 4, 6, 8]
unset($value); // hủy tham chiếu của $value

Có cách khác để tăng dữ liệu của mảng mà không cần sử dụng tham chiếu:

1
2
3
4
5
6
<?php
$arr = [1, 2, 3, 4];
foreach ($arr as $key => $value) { 
  $arr[$key] *= 2;
}
var_dump($arr);

Câu lệnh điều khiển được viết theo cách khác

Câu lệnh ifendif nhúng trong HTML để dễ đọc hơn

1
2
3
<?php if ($a == 5): ?>
A is equal to 5
<?php endif; ?>

Tương đương với:

1
2
3
<?php if ($a == 5) { ?>
A is equal to 5
<?php } ?>

Tương tự với while-endwhile, for-endfor, foreach-endforeach.