Array

Array

Array (hay mảng) trong PHP là hash map có thứ tự. Hash map là một kiểu có ánh xạ từ khóa đến giá trị. Vậy nên array trong PHP có thể sử dụng như một mảng, một danh sách, một hash map, từ điển, stack, queue.

Khai báo Array

Để tạo Array hãy sử dụng hàm array. Nếu sử dụng PHP 5.4 trở lên có thể sử dụng cú pháp [].
Sử dụng cấu trúc key => value để khai báo array. Giá trị của key là kiểu số nguyên hoặc kiểu string. Giá trị của value là tùy ý.

1
2
3
4
5
6
<?php
$array1 = array(
  '1' => 'Hán',
  '2' => 'Sở', // dấu phẩy cuối này có thể bỏ qua
);
$array2 = [3 => 'Tranh', 4 => 'Hùng'];

Nếu không khai báo giá trị key thì mặc định giá trị key sẽ là kiểu số nguyên bắt đầu từ 0.

1
2
<?php
var_dump(['Tôi', 'đi', 'học']);

Array lồng nhau

Có thể thoải mái sử dụng array lồng nhau.

1
2
3
4
5
6
7
<?php
$array = [
  1 => [
    'Tôi'
  ],
  2 => ['đi', 'học']
];

Thao tác với Array

Để truy cập một phần tử của array sử dụng dấu [key].

1
2
3
4
<?php
$arr = ['Tôi', 'đi', 'học'];
$arr[2] = 'chơi';
var_dump($arr); // -> ['Tôi', 'đi', 'chơi']

Để thêm phần tử ở cuối hãy sử dụng dấu [].

1
2
3
4
<?php
$arr = ['Tôi', 'đi', 'học'];
$arr[] = 'đây'; // thêm phần tử vào cuối
var_dump($arr); // -> ['Tôi', 'đi', 'học', 'đây']

Để xóa phần tử, có thể dùng hàm unset.

1
2
3
4
5
<?php
$arr = ['Tôi', 'đi', 'học'];
unset($arr[1]);
var_dump($arr); // -> ['1' => 'Tôi', '3' => 'học']
unset($arr); // xóa toàn bộ array

Để lấy các key của array hãy sử dụng hàm array_keys(), để lấy các value sử dụng hàm array_values().

1
2
3
4
5
<?php
$array = array("size" => "XL", "color" => "gold");
$values = array_values($array);
var_dump($values); // [0 => 'XL', 1 => 'gold']
var_dump(array_keys($array)); // [0 => "size", 1 => "color"]