Require và Include

Include

Include sẽ nhúng toàn bộ đoạn code từ một file vào file khác. Include sẽ tìm đường dẫn ở include_path được cài đặt trong php.ini.

Trong trường hợp khác chúng ta sử dụng . là thư mục hiện tại và .. là thư mục cha. Hoặc sử dụng các hằng số như __DIR__ để lấy tên thư mục.

File vars.php

1
2
3
<?php
// file vars.php
$color = 'xanh';

File test.php

1
2
3
4
5
6
7
<?php
// file test.php
echo "Màu $color\n"; // "Màu ", báo warning $color không tìm thấy

include "./vars.php"; // Nhúng nội dung file vars.php vào đây

echo "Màu $color\n"; // "Màu xanh"

Khác biệt giữa includerequire là khi không tìm thấy file, include sẽ cho ra một cảnh báo E_WARNING trong khi đó require sẽ cho ra một lỗi E_ERROR và chương trình sẽ không chạy tiếp.

Ngoài ra còn hai câu lệnh include_oncerequire_once sẽ include duy nhất một lần. Nếu chúng ta include_once nhiều lần thì chỉ lần đầu tiên có tác dụng.

File include.php

1
2
3
<?php
// include.php
echo "File đã include\n";

File test.php

1
2
3
4
<?php
include_once "./include.php"; // in ra "File đã include"
include_once "./include.php"; // không tác dụng
include_once "./include.php"; // không tác dụng