PHP Web server

$_GET và $_POST
Khi gửi nội dung lên PHP bằng cấu trúc form của html thì chúng ta sẽ nhận được giá trị trong các biến $_GET hoặc $_POST.
$_FILES
Biến $_FILES để quản lý file upload. Khi upload một file có html input name là myfile thì PHP sẽ tạo ra một mảng $_FILES['myfile'] có các giá trị: tên file upload, kiểu file, kích cỡ của file, tên tạm khi được upload trên server cùng với mã lỗi khi upload (nếu có).
Cookies
Biến $_COOKIE là biến superglobals lưu giữ các giá trị cookies mà trình duyệt gửi lên. Để gửi xuống các cookie mới cho trình duyệt, hãy sử dụng hàm setcookie().
Sessions
Session là thông tin mà PHP lưu lại trong mỗi phiên làm việc. Để làm được việc này PHP sẽ tạo ra một session cookie là một mã duy nhất để lưu xuống trình duyệt. Còn trên server sẽ lưu lại các giá trị của biến $_SESSION tùy theo mã session cookie gửi lên vào một file.