Ngôn ngữ SQL

Ngôn ngữ truy vấn cơ sở dữ liệu SQL

Hệ quản lý cơ sở dữ liệu là phần mềm tương tác giữa người dùng và dữ liệu được lưu trữ. Trên thế giới có rất nhiều phần mềm cơ sở dữ liệu. Loạt bài này sẽ giới thiệu hệ quản lý dữ liệu quan hệ MySql và Postgress. Cùng với đó là ngôn ngữ truy vấn cơ sở dữ liệu SQL để tương tác với hai cơ sở dữ liệu này.