DROP TABLE

Xóa bảng

Để xóa bảng chúng ta sử dụng:

1
DROP TABLE students;

Để xóa bảng khi bảng tồn tại chúng ta sử dụng:

1
DROP TABLE IF EXISTS students;

Xóa nội dung

Để xóa tất cả nội dung (tất cả các row) trong bảng hãy sử dụng:

1
TRUNCATE TABLE students;