Điều kiện với WHERE

Điều kiện với WHERE

Khi chúng ta chạy câu lệnh SELECT, có thể đặt điều kiện với từ khóa WHERE theo sau là một biểu thức điều kiện. Biểu thức điều kiện thường có dạng:

tên-cột toán-tử giá-trị-điều-kiện

Ví dụ

1
2
3
SELECT * FROM students WHERE id = 1;
SELECT * FROM students WHERE class_name = '5A';
SELECT * FROM students WHERE name LIKE 'Nguyễn%';