Khóa chính

Khóa chính và giá trị tự động tăng

Để phân biệt các row trong bảng với nhau thì chúng ta cần một khóa chính (primary key), khóa này cũng là khóa unique.

Thường thì chúng ta sẽ đặt khóa chính một field là id có kiểu là số nguyên trong mỗi bảng với giá trị sẽ là tự động tăng. Từ khóa tự động tăng của MySQL là AUTO_INCREMENT.

Tên bảng và tên cột có thể được bọc quanh bởi dấu `

Sử dụng dấu ` với khi đặt tên bảng và tên cột là các tên đặc biệt. Ví dụ như đặt tên là từ khóa của MySQL hoặc các tên chứa khoảng trống.

Ví dụ sau tạo bảng học sinh:

1
2
3
4
5
CREATE TABLE `students` (
  `id` INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  `name` VARCHAR(255),
  `class_name` VARCHAR(255)
);