Association

Association

Association là kết hợp mô tả việc kết hợp của các bảng. Có 3 dạng kết hợp chính gồm có:

  • Kết hợp 1-1
  • Kết hợp 1-nhiều
  • Kết hợp nhiều-nhiều

Có hai bảng kết hợp với nhau, ta gọi bảng đầu tiên là bảng chính (source), bảng thứ hai là bảng phụ thuộc (target).