SELECT DISTINCT

Câu lệnh SELECT DISTINCT

Nếu muốn tìm các giá trị khác nhau của dữ liệu (bỏ qua dữ liệu trùng nhau) thì chúng ta sử dụng câu lệnh SELECT DISTINCT.

Ví dụ sau sẽ lấy danh sách lớp từ bảng học sinh.

1
SELECT DISTINCT class_name FROM students;

Dữ liệu sẽ in ra:

+------------+
| class_name |
+------------+
| 5A     |
| 5B     |
+------------+

Đặt lại tên cột với từ khóa AS

Chúng ta sử dụng từ khóa AS để đặt lại tên cột

Ví dụ sau đặt lại tên cột name thành student_name.

1
SELECT name AS student_name, class_name FROM students;

Dữ liệu in ra sẽ là:

+------------------------+------------+
| student_name      | class_name |
+------------------------+------------+
| Nguyễn Ngọc Tuấn    | 5A     |
| Phan Thanh Bình    | 5B     |
| Châu Thị Thủy     | 5A     |
+------------------------+------------+

Viết tên cột theo cách đầy đủ

1
SELECT students.name FROM students;

Dữ liệu in ra sẽ là:

+------------------------+
| name          |
+------------------------+
| Nguyễn Ngọc Tuấn    |
| Phan Thanh Bình    |
| Châu Thị Thủy     |
+------------------------+