Cài đặt PostgreSQL

Cài đặt PostgreSQL

Cài đặt PostgreSQL trên Ubuntu có thể xem ở trang chủ của PostgreSQL là đây
https://www.postgresql.org/download/linux/ubuntu/

Ví dụ trên phiên bản Ubuntu 20.04 thêm file /etc/apt/sources.list.d/pgdg.list có nội dung như sau:

deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/ focal-pgdg main

Sau đó nhập key của postgreSQL repo:
wget --quiet -O - https://www.postgresql.org/media/keys/ACCC4CF8.asc | sudo apt-key add -
sudo apt-get update

Cuối cùng là cài đặt apt-get install postgresql-12.

Kiểm tra xem PostgreSQL chạy chưa bằng dòng lệnh:
sudo service postgresql status

Để vào giao diện dòng lệnh của postgres hãy đăng nhập bằng tài khoản postgres:
sudo su - postgres

Sử dụng câu lệnh psql để truy cập giao diện dòng lệnh.
Khi dòng nhắc lệnh đổi thành postgres=# là đã thành công. Để thoát hãy nhập exit.