INSERT INTO

INSERT dữ liệu

Câu lệnh INSERT có dạng

1
INSERT INTO tên-table (field1, field2,...) VALUES (value1, value2,...);

Khi thêm nhiều dữ liệu một lúc thì sử dụng câu lệnh:

1
2
3
4
5
INSERT INTO tên-table (field1, field2,...) VALUES 
  (value11, value12,...),
  (value21, value22,...),
  ...
  (valueN1, valueN2,...);

Ví dụ

Thêm dữ liệu mới vào bảng students;

1
2
3
4
INSERT INTO students (name, class_name) VALUES 
  ('Nguyễn Ngọc Tuấn', '5A'),
  ('Phan Thanh Bình', '5B'),
  ('Châu Thị Thủy', '5A');