Câu lệnh SELECT

Câu lệnh SELECT

Câu lệnh SELECT sẽ lấy ra dữ liệu từ trong bảng.

Cú pháp khi lấy toàn bộ các field của bảng.

1
SELECT * FROM tên-bảng;

Cú pháp khi lấy từng field tương ứng của bảng.

1
SELECT field1, field2,... FROM tên-bảng;

Ví dụ lấy dữ liệu từ bảng students trên MySQL:

1
SELECT * FROM students;

Dữ liệu sẽ in ra:

+----+------------------------+------------+
| id | name          | class_name |
+----+------------------------+------------+
| 1 | Nguyễn Ngọc Tuấn    | 5A     |
| 2 | Phan Thanh Bình    | 5B     |
| 3 | Châu Thị Thủy     | 5A     |
+----+------------------------+------------+

Các thành phần khác

Các thành phần khác của câu lệnh SELECT sẽ như sau:

SELECT ... FROM tên-table
WHERE điều-kiện
GROUP BY tên-cột
HAVING điều-kiện-group
ORDER BY thứ-tự-cột
LIMIT giới-hạn,offset