Xem thông tin table

Xem thông tin table trên MySQL

Xem danh sách tất cả các table trên database đang sử dụng:

1
SHOW TABLES;

Nội dung sẽ hiển thị:

+-------------------+
| Tables_in_vietnam |
+-------------------+
| students     |
+-------------------+

Câu lệnh để xem thông tin table students trên MySQL là

1
DESC students;

Nội dung in sẽ như sau:

+-----------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| Field   | Type     | Null | Key | Default | Extra     |
+-----------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| id    | int     | NO  | PRI | NULL  | auto_increment |
| name   | varchar(255) | YES |   | NULL  |        |
| class_name | varchar(255) | YES |   | NULL  |        |
+-----------+--------------+------+-----+---------+----------------+

Để xem câu lệnh tạo table students thì sử dụng như sau:

1
SHOW CREATE TABLE students;

Nội dung sẽ như sau:

| Table  | Create Table 
-----------|-------------
| students | CREATE TABLE `students` (
 `id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `name` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
 `class_name` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci |