Cài đặt database MySQL

Cài đặt MySQL

Chúng ta có thể cài đặt MySQL chung với gói XAMPP hoặc cài đặt riêng.

Sau đây là hướng dẫn cài đặt MySQL trên linux Ubuntu:
sudo apt install mysql-server

Kiểm tra phiên bản MySQL bằng dòng lệnh:
sudo mysql --version

Kiểm tra service của mysql đang chạy (khi hiển thị active là đã chạy):
sudo service mysql status

Tiếp tục cấu hình mật khẩu với của MySQL:
sudo mysql_secure_installation

Cuối cùng là truy cập vào chương trình mysql qua dòng lệnh:
sudo mysql -uroot -ppassword
Với password là mật khẩu bạn đặt cho tài khoản root.
Khi dòng nhắc lệnh thay đổi thành mysql> là đã thành công.

help để xem các dòng lệnh khác của MySQL, nếu muốn thoát hãy gõ exit.