Khóa chính

Khóa chính và giá trị tự động tăng

Để phân biệt các row trong bảng với nhau thì chúng ta cần một khóa chính (primary key), khóa này cũng là khóa unique.

Khóa chính sử dụng từ khóa PRIMARY KEY như MySQL, còn khóa tự động tăng hãy sử dụng từ khóa SERIAL.

Tên bảng và tên cột có thể được bọc quanh bởi dấu ngoặc kép "

Sử dụng dấu ngoặc kép " với khi đặt tên bảng và tên cột là các tên đặc biệt. Ví dụ như đặt tên là từ khóa của PostgreSQL hoặc các tên chứa khoảng trống.

Ví dụ sau tạo bảng học sinh:

1
2
3
4
5
CREATE TABLE "students" (
  "id" SERIAL PRIMARY KEY,
  "name" VARCHAR(255),
  "class_name" VARCHAR(255)
);