Comment

Comment

Comment là các giải thích trong code SQL. Các comment được bỏ qua lúc chạy câu lệnh SQL.

Các dòng comment trong SQL thì có thể dùng -- với commment một dòng. Bắt đầu từ -- tiếp tục đến cuối dòng là comment.

Và sử dụng /**/ để comment trên nhiều dòng.

1
2
3
4
5
-- Đây là dòng comment
/* Đây là một
dòng comment khác */

DROP TABLE IF EXISTS students; -- Xóa bảng students

Với cơ sở dữ liệu MySQL còn hổ trợ comment một dòng với dấu thăng #. Sử dụng dấu # trong MySQL để comment một dòng tương tự như dùng với dấu --.